Articles

ประชาสัมพันธ์โครงการน้ำ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการน้ำ

ร่วมงานสภากาแฟแบบไม่เป็นทางการและรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 7.30 น. 
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานสภากาแฟแบบไม่เป็นทางการและรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ

57226505 2274892879390644_3060829166711603200_n57321526 2274892976057301_6234026703794995200_n57433631 2274892929390639_130668865242791936_n57188208 2274893082723957_4580443309624786944_n57736437 2274893149390617_9129486121938452480_n

อบรมถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 18 - 28 เมษายน 2562 จำนวน 29 ชุมชน/หมู่บ้าน ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

57164092 2274889852724280_4595771480968527872_o57174981 2274889952724270_8122578047808307200_o57511446 2274889896057609_4184419201487732736_o

ประชุมข้าราชการ เพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมข้าราชการ เพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

57664000 2274891106057488_3359029136914907136_o

ร่วมพิธีสมโภชน์พระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต) ครบ 695 ปี วัดพนัญเชิงวรวิหาร

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีสมโภชน์พระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต) ครบ 695 ปี วัดพนัญเชิงวรวิหาร

56825524 2271447193068546_2868149971671056384_n56985316 2271447199735212_2786705404485173248_n56696946 2271447593068506_2829777750301081600_n57039993 2271447293068536_1725597209606488064_n56659826 2271447233068542_1896075838953095168_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.