สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2557 LFSQ1/57

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557 LFS Q2/57

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2557 LFS Q3/57

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2557 LFSQ4/57

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2557) LFS2557

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2558  LFS Q1/2558

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2558 LFS Q2/2558

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 3 : กรกฏาคม - กันยายน 2558 LFS Q3/2558

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระยครศรีอยุธยา ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2559 LFS Q1/2559

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2559 LFS Q2/2559

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2559 LFS Q3/2559

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2559 LFS Q4/2559

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2559) LFS2559

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2560 LFS Q1/2560

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2560 LFS Q2/2560

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2560 LFS Q3/2560

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2560 LFS Q4/2560

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560) LFS2560

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2561 LFS Q1/2561

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561 LFS Q2/2561

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2561 LFS Q3/2561

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2561 LFS Q4/2561

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561) LFS2561

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2562 LFS_Q1/2562

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562 LFS_Q2/2562

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562 LFS_Q3/2562

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562 LFS_Q4/2562

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562) LFS2562

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2563 LFS_Q1/2563 new

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.