ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาเที่ยว และผู้ประกอบการต่อการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2557
Ayutthaya World Heritage Fair 2014

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และผู้ประกอบการต่อการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2558
Ayutthaya World Heritage Fair 2015

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาเที่ยว และผู้ประกอบการต่อการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2559
Ayutthaya World Heritage Fair 2016

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาเที่ยว และผู้ประกอบการต่อการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2560
Ayutthaya World Heritage Fair 2017

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาเที่ยว และผู้ประกอบการต่อการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2561
Ayutthaya World Heritage Fair 2018

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.