คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ

จากการประชุมคณะทำงานประสานงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา) ให้จัดทำคู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นองค์ความรู้ และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวตามเอกสารแนบนี้ คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.