ชุดข้อมูลกลาง

 

11

• ข้อมูลด้านข้าว >> คลิ๊ก

• รายละเอียดข้อมูล Meta Data ข้อมูลด้านข้าว >> คลิ๊ก

• การวิเคราะห์ข้อมูลด้านข้าว >> คลิ๊ก

     - ทิศทางข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา >> คลิ๊ก

     - Infographic ทิศทางข้าวจังหวัดพระครีอยุธยา >> คลิ๊ก

• Infographic ข้อมูลด้านข้าว >> คลิ๊ก


22

• ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว >> คลิ๊ก

• รายละเอียดข้อมูล Meta Data ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว >> คลิ๊ก

• การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว >> คลิ๊ก

• Infographic ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว >> คลิ๊ก


33

• ข้อมูลด้านขยะ >> คลิ๊ก

• รายละเอียดข้อมูล Meta Data ข้อมูลด้านขยะ >> คลิ๊ก

• การวิเคราะห์ข้อมูลด้านขยะ >> คลิ๊ก

• Infographic ข้อมูลคุณด้านขยะ >> คลิ๊ก

 

 

44

• ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ >> คลิ๊ก

• รายละเอียดข้อมูล Meta Data ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ >> คลิ๊ก

• การวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ >> คลิ๊ก

• Infographic ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ >> คลิ๊ก

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.