ตารางจัดทำรายงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางจัดทำรายงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2564  


ส่วนราชการ

   1. สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   2. สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1,2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 1,2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   6. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1

   8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2

   9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3 (พระนครศรีอยุธยา - นนทบุรี)

   10. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   11. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   12. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   13. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   14. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   15. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   16. สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   17. โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

   18. ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   19. ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   20. สถานีตรวจอากาศ (อุตุ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สถาบันการศึกษา

   1. โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ

   2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

   3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

   4. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

   5. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยฯ

   6. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

   7. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

   8. วิทยาลัยการอาชีพเสนา

   9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

   10. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

   11. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

   12. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

   13. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

   14. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา

   15. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

   16. วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

   17. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

   18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

   19. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

   20. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   21. รายรับ - รายจ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   22. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

   3. เทศบาลเมืองเสนา

   4. เทศบาลตำบลท่าเรือ

   5. เทศบาลตำบลท่าหลวง

   6. เทศบาลตำบลสามกอ

   7. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด

   8. เทศบาลตำบลบางนมโค

   9. เทศบาลตำบลคลองจิก

   10. เทศบาลตำบลปราสาททอง

   11. เทศบาลตำบลบ้านแพรก

   12. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

   13. องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

 

รัฐวิสาหกิจ

   1. การประปาส่วนภูมิภาค

   2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   3. ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.