ตารางจัดทำรายงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ตารางจัดทำรายงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560


การประปาส่วนภูมิภาคฯ จ.อยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 ภาคกลาง

ขนส่ง จ. อยุธยา

โครงการชลประทาน จ.อยุธยา

ตำรวจภูธร จ.อยุธยา

ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อยุธยา

ที่ทำการปกครอง จ. อยุธยา

เทศบาลตำบล 31 แห่ง

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองผักไห่

เทศบาลเมืองลำตาเสา

เทศบาลเมืองเสนา

เทศบาลเมืองอโยธยา

ธนาคารออมสินภาค14 จ.อยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหันตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.อยุธยา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

สนง. เกษตร จ.อยุธยา

สนง. ประมง จ. อยุธยา

สนง. ปศุสัตว์ จ. อยุธยา

สนง. สรรพสามิตพื้นที่ 1,2 จ. อยุธยา

สนง. สรรพากรพื้นที่ 1,2 จ. อยุธยา

สนง. อุตสาหกรรม จ.อยุธยา

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.อยุธยา เขต1

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.อยุธยา เขต2

สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ.อยุธยา เขต3

สนง.พระพุทธฯ จ.อยุธยา

สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า จ.อยุธยา

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อยุธยา

สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จ.อยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อยุธยา

สนง.สหกรณ์ จ.อยุธยา

สนง.สาธารณสุข จ.อยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบล 121 แห่ง


สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.