ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนพฤษภาคม2560

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.นางสาววรรณา แก้วบัวดี หฝ.วิชาการสถิติและวางแผน

ได้รับมอบหมายจากนายชุติชาติ บุญชูวิทย์สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายสมหวัง ถุงสุวรรณ

ประธานกิตติมศักดิ์เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560ให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบ

โดยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัทต่างๆ

18485540 1900542140159055_789709907585158805_n

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.