ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS)

 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2560 นายชุติชาติ บุญชูวิทย์สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยน.ส.วรรณา แก้วบัวดี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.โดยมีนางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.