บันทึกเทปรายการ “ที่นี่อยุธยา”

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บันทึกเทปรายการ “ที่นี่อยุธยา” ช่วงผู้ว่าฯ พบประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ดังนี้
1. ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การดำเนินการการสร้างการรับรู้จากเน็ตประชารัฐ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐทั้งสิ้น 396 หมู่บ้าน มีครูกศน.ตำบล 16 คน ซึ่งจะเรียกว่า ครู ก เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านละ 4 คน ได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร จปฐ. และเยาวชน/นักเรียน กศน. ซึ่งจะเรียกว่า ครู ข จำนวน 1,584 คน และครู ข จะต้องไปถ่ายทอดให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านละ 30-40 คน
3. โครงการไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในหลักการดำเนินการสำคัญข้อที่ 8 รู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยมีครู กศน. เป็นวิทยากรแกนนำ
4. ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น “THAI STAT”
การบันทึกเทปครั้งนี้จะออกอากาศทางเคเบิลทีวี ATV ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.00 น. ดำเนินรายการโดย
นางสาวแสงมณีจรรณ์ เพชรสังหาร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28276540 2024600564419878_6164159064417880403_n28058631 2024600617753206_3483527931599533636_n28377666 2024600567753211_1666031659388873068_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.