เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นในระดับภาค

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นในระดับภาค ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 8 (2) กำหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ต่อการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ในระยะ 20 ปี และเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกภาคส่วน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

28278963 2026636744216260_1099507367928763836_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.