ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนการตลาด ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนการตลาด ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดการขยายผลการใช้สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบหมู่บ้านท่องเที่ยว ผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 3แห่ง คือ ต.เทโพ อ.บางปะอิน ต.กระแชง อ.บางไทร และต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น วัฒนธรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถิติจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด รวมถึงบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งการประชุมวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน การทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว และการจัดทำแผนส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

35891905 2082156071997660_2076596179147161600_n35882152 2082156115330989_3272314945504542720_n35974127 2082156171997650_4177834819054469120_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.