อบรมในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายศรีเนตร ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" (หลักสูตร ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์) (ครั้งที่ ๑)โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายกองตรีธารณา คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชร คชเสนีสัตยารักษ์ และ ดร.ลักษิกา เจริญศรี เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมระดับผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลาง) และผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนภูมิภาค) จำนวน ๑๙๐ คน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

39952079 2144658962414037_7501152604278226944_n

39993393 2144659069080693_6121124546297724928_n

39936548 2144659119080688_4497211563597365248_n

39920070 2144659262414007_6978997637508759552_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.