ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 62 เวลา 9.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำเสนอการทบทวนแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) พิจารณา(ร่าง)ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) โดยมีคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม 54 หน่วยงาน

51090845 2232015207011745_7427403046528745472_n51036494 2232015023678430_2661560245142159360_n51328981 2232014320345167_8836069671561068544_n50908553 2232014280345171_8888508860013215744_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.