อบรมถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 18 - 28 เมษายน 2562 จำนวน 29 ชุมชน/หมู่บ้าน ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

57164092 2274889852724280_4595771480968527872_o57174981 2274889952724270_8122578047808307200_o57511446 2274889896057609_4184419201487732736_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.