เข้าพบเจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าพบเจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อำเภอนครหลวง เพื่อขอความร่วมมือโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

58460363 2279769838902948_3678878074457292800_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.