ลงพื้นร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส.เพื่อสังเกตการณ์งานสนามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ลงพื้นร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส.เพื่อสังเกตการณ์งานสนามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ในพื้นที่ชุมชนเจ้าพ่อจุ้ย หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองอโยธยา ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา และหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน

58694126 2279770668902865_6320338177596850176_o58442300 2279770518902880_7152202840943886336_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.