"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน บูรณาการข้อมูลน้ำแห่งชาติ"

"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน บูรณาการข้อมูลน้ำแห่งชาติ"

ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการทั่วประเทศ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ "คุณมาดี" จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

"ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน"

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.