เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)

วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2562
นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6) ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง โดยจัดทำครั้งแรกในปี 2548 - 2549 ครั้งที่สองในปี 2555 และครั้งที่สาม ในปี 2558-2559 ดังนั้นเพื่อให้การติดตามสถานการณ์ด้านเด็กและสตรีในประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สสช. จึงได้จัดทำการสำรวจครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 และการสำรวจทุกครั้งที่ผ่านมา สสช.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ทั้งในเรื่องวิชาการ และงบประมาณสนับสนุน โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลัก คือ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและสตรีในระดับประเทศ เพื่อการจัดทำตัวชี้วัดที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ โดยเฉพาะการติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้จะสะท้อนให้เห็นภาพของคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในมิติต่างๆ เช่น ภาวะโภชนาการ อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการของเด็ก การศึกษา การคุ้มครองเด็ก เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการฯ นอกจากจะใช้เครื่องแท็บเล็ต ในการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ยังมีการใช้ชุดทดสอบเกลือไอโอดีนเพื่อทดสอบเกลือบริโภคของครัวเรือน การชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงของเด็ก ดังนั้นการประชุมชี้แจง ฯ ครั้งนี้ จะเป็นการประชุมและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแบบสอบถาม วิธีการใช้เครื่องมือทดสอบต่างๆ วิธีการใช้โปรแกรม ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแท็บเล็ตได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.

62200647 2307579689455296_5514576899545759744_n62242644 2307579739455291_5622681711717384192_n64360029 2307579772788621_6451842590072373248_n62533058 2307579829455282_5032022961469521920_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.