คุณมาดี

"คุณมาดี" จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และบทบาทด้านการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติพื้นฐานของประเทศ.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานหลักของรัฐภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิต การให้บริการข้อมูลสถิติ และการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยสสช. ส่งเจ้าหน้าที่ "คุณมาดี" ออกสำรวจความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกพื้นที่ทั่วไทย ปีละกว่า 20 โครงการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.