แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

เริ่มสำมะโน เดือน กรกฎาคม 2563 นี้

 191209_0019 191209_0011 191209_0003 191209_0009

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.