แจกแผ่นพับฯการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ

26 ธันวาคม 2562 เวลา 9.15น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการฯ ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  261262 191226_0014  261262 191226_0016  261262 191226_0021  261262 191226_0025  261262 191226_0008  261262 191226_0009

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.