ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน) ของสำนักงานสถิติจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 200220_0051 200220_0050 200220_0049 200220_0046 200220_0045

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.