วันวิสาขบูชา ๒๕๖๓

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

"วันวิสาขบูชา" ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

วันสำคัญทางศาสนา

0002000 resize

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.