เข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

3 สิงหาคม 2563 น.ส.ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในมารับตำแหน่งสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218518496741_200803c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218518496741_200803_0c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218518496741_200803_2c74813d090c2b21d250e3048d4d997b4e 4620693218518496741_200803_4 200803_6 200803 200803_2 200803_10 200803_11 200803_12 200803_13 200803_14

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.