หารือจัดหาวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

4 สิงหาคม 2563 น.ส.ณัฎฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบท่านพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือจัดหาวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based) ในวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563

 200807 200807_0

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.