ประชุมชี้แจง(เพิ่มเติม) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564

 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง(เพิ่มเติม)
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน)
เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ โดยบูรณาการฐานขนาดใหญ่
เพื่อใช้ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 โดยจะมีการสำรวจการทำการเกษตร ผู้ถือครองทำการเกษตร
เนื้อที่เพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน การขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร
ร้านรับซื้อสินค้าเกษตร และตลาดสินค้าเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ร่วมสังเกตการณ์การประชุมชี้แจงนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 7 เมษายน 2564

 210407_8 210407_6 210407_3 210407_2 210407_1

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.