Infographic การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

Infographic สำรวจภาวะการทำงานของประชากร  

Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  

Infographic ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

Infographic ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) และประเด็นปัญหาหลัก (Critical Issue: CI)

     - การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดกโลกทางวัฒนธรรม

     - ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  

     - ข้าวปลอดภัย  

     - คุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน  

     - การพัฒนาเส้นทางขนส่งทางลำน้ำ  

Infographic ชุดข้อมูลกลางของประเทศ (Management Information System : MIS)

     - ท่องเที่ยว

     - ข้าว  

     - ผู้สูงอายุ  

     - ขยะ

Infographic รายงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Infographic ด้านสังคมอยุธยา 

Infographic ทิศทางเศรษฐกิจปี 2562  

Infographic สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Infographic ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  

Infographic ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง  

Infographic สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร

Infographic แรงงานนอกระบบ  

Infographic สรุปผลการสำรวจความต้องการการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Infographic ข้อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัดฯ พ.ศ. 2

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.