Display # 
Title Author Hits
สรุปผลการประชุมของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Written by admin 12
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยพิบัติต่อการช่วยเหลือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Written by admin 120
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด Written by admin 202
การสำรวจมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน Written by admin 372
สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน Written by admin 435
สำมะโนอุตสาหกรรม Written by admin 500
อยุธยายามเย็น Written by admin 693
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน Written by admin 1515
ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก Written by admin 2219
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร Written by admin 2961

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.