Display # 
Title Author Hits
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Written by admin 7
จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ Written by admin 5
สักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ Written by admin 6
งานแถลงข่าวการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Written by admin 4
เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Written by admin 3
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง Written by admin 9
เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ Written by admin 7
บริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด Written by admin 8
ลงพื้นที่สำรวจเตรียมจัดตั้งป้ายแผนผังงาน ป้ายจุดเช็คอิน งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2560 Written by admin 37
งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก Written by admin 26

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.