Display # 
Title Author Hits
การให้และรับของขวัญ Written by admin 25
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ Written by admin 19
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ม.ค. 61 Written by admin 37
สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้ประกอบการ และชาวต่างชาติ ต่อการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2560" Written by admin 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ Written by admin 18
เพียงรับ Passport ที่ซุ้มทางเข้างาน และเช็คอินพร้อมประทับตราครบทั้ง 15 จุด รับของที่ระลึกฟรี Written by admin 15
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Written by admin 25
จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ Written by admin 20
สักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ Written by admin 30
งานแถลงข่าวการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Written by admin 18

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.