Display # 
Title Author Hits
สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้ประกอบการ และชาวต่างชาติ ต่อการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2560" Written by admin 69
ข่าวประชาสัมพันธ์ Written by admin 64
เพียงรับ Passport ที่ซุ้มทางเข้างาน และเช็คอินพร้อมประทับตราครบทั้ง 15 จุด รับของที่ระลึกฟรี Written by admin 58
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Written by admin 69
จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ Written by admin 72
สักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ Written by admin 84
งานแถลงข่าวการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Written by admin 71
เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Written by admin 70
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง Written by admin 69
เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ Written by admin 65

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.