Display # 
Title Author Hits
ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว Written by admin 54
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล Written by admin 27
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ Written by admin 40
พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ย้อนประวัติศาสตร์อยุธยานานาชาติ (EXPO) 2561 Written by admin 38
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SMEs Written by admin 47
ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด Written by admin 50
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ Written by admin 54
ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ Written by admin 41
สวดมนต์ ทุกวันที่ 28 ของเดือน Written by admin 38
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายใต้โครงการ “อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง” Written by admin 31

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.