Display # 
Title Author Hits
สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน Written by admin 33
สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่หมู่บ้านเปรมประชา พรีเมียร์ เพื่อประสานงานการเข้าพื้นที่สำรวจ ของนักศึกษาโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย Written by admin 30
พิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคารแสดง เครื่องทอง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา Written by admin 32
สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สังเกตุการณ์และติดตามการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจ ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย Written by admin 31
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by admin 169
ประชุมชี้แจงระดับเจ้าหน้าที่วิชาการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย Written by admin 91
โครงการส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" Written by admin 113
ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ป่าโทนโดนใจ ประจำปี 2560 Written by admin 113
ประชุมชี้แจง/ การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2560 Written by admin 94
ประชุมเพื่อหารือ และแจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย Written by admin 56

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.