Display # 
Title Author Hits
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและรับทราบรายละเอียดในการแข่งขันกีฬาสี Written by admin 72
สวดมนต์ข้ามปี Written by admin 66
การให้และรับของขวัญ Written by admin 66
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ Written by admin 50
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พ.ค. 61 Written by admin 157
สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้ประกอบการ และชาวต่างชาติ ต่อการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2560" Written by admin 56
ข่าวประชาสัมพันธ์ Written by admin 49
เพียงรับ Passport ที่ซุ้มทางเข้างาน และเช็คอินพร้อมประทับตราครบทั้ง 15 จุด รับของที่ระลึกฟรี Written by admin 46
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Written by admin 56
จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ Written by admin 53

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.