Display # 
Title Author Hits
ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 Written by admin 30
ร่วมงานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Written by admin 26
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราาชการ Written by admin 38
แถลงข่าววันมวยไทยนายขนมต้ม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 Written by admin 38
ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานการปรับปรุงแผนที่โครงการสำมะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 41
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย Written by admin 55
งานสัปดาห์แผยแพร่พระพุทธศาสนา Written by admin 55
ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่ Written by admin 54
ประชุมประจำเดือน ก.พ.61 Written by admin 53
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นในระดับภาค Written by admin 51

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.