Display # 
Title Author Hits
สักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ Written by admin 66
งานแถลงข่าวการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Written by admin 52
เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Written by admin 52
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง Written by admin 56
เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ Written by admin 51
บริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด Written by admin 52
ลงพื้นที่สำรวจเตรียมจัดตั้งป้ายแผนผังงาน ป้ายจุดเช็คอิน งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2560 Written by admin 132
งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก Written by admin 77
แถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา “GO Ayutthaya” Written by admin 64
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง Written by admin 62

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.